PROGRAMME

TEAM WORK AND TEAM SPIRIT

INTRODUCTION :

ในปัจจุบันนี้ การทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของความสามารถหลักของทุกตำแหน่งงาน (Core  Competency) ที่ทุกคนในองค์กรต้องมี ไม่ว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจประเภทใด หรือคนๆนั้นจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม ควรที่จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ดังนั้นในหลายองค์กรจึงให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างจริงจัง เพราะเหตุว่า สังคมและสภาพแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา คนในสังคม พนักงานในองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด  พฤติกรรมและทักษะความสามารถของคนในทีม การมีทีมงานที่เข้มแข็ง และรักใคร่ผูกพันกัน  สิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความสำเร็จ

ในหลักสูตรนี้ จะทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติ และร่วมกันกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ครอบครัว องค์กร และลูกค้า  ตลอดจนเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม การคิดเชิงบวก ทำงานเชิงรุกซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์และร่วมกันสร้างพลังทีม จากการทำกิจกรรมสร้างทีมงาน โดยเริ่มจากวิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อกันของคนในทีม
 • เพิ่มเติมทักษะและพฤติกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของทีมงาน
 • สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนานำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีความแน่นแฟ้นในทีมสูงพร้อมที่จะประสานความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของทีมงานและองค์กร

KEY CONTENTS :

 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เข้าใจตนเอง
 • เข้าใจคนอื่น
 • ทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงาน
 • การทำงานเป็นทีม
  • ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของทีมงานและการทำงานเป็นทีม
  • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ / ทีมที่ล้มเหลว
  • ทักษะและพฤติกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของทีมงาน
  • การสร้างบรรยากาศและการประสานงานที่ดีภายในทีมและระหว่างทีม
  • การพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
 • Workshop การสร้างพลังทีมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ (ภาคสนาม)