PROGRAMME

EFFECTIVE TEAM DYNAMICS

INTRODUCTION :

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระบรมราโชวาท ความว่า “ให้รู้รัก  สามัคคี” “คิดก่อนทำ  ทำแล้วคิด  คิดแล้วทำ” บุคคลผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ วัย อายุ การศึกษา แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่บุคคลเลือกใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารมักปวดหัวกับความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิก เมื่อเกิดความขัดแย้งทางความคิดในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ควรมีการกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจร่วมกัน ทั้งเกณฑ์ Must และเกณฑ์ Want (ทีมที่ดีมีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจตามเกณฑ์ ร่วมกันเป็นทีม)

การพัฒนาทีมต้องพัฒนา 10 ด้าน กล่าวคือ ด้านเป้าหมาย, การมีส่วนร่วม, การแสดงความรู้สึกต่อกัน, ภาวะผู้นำ, การแก้ปัญหา, การตัดสินใจ, ความไว้วางใจกัน, ความคิดสร้างสรรค์, การสื่อสาร , การพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน

เราต้องการ High conflict in idea เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน แต่ต้อง Low conflict in personal. โดยเฉพาะทีมงานที่แตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ต้องประสานงาน เป็น Partner ข้ามองค์การ ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน จำเป็นต้องเข้าใจ และเรียนรู้พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน

วิธีคิด + วิธีการ = ความสำเร็จของทีมงาน

จากปรัชญาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาทีม จึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อบริหารจัดการงานและคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการสร้างภาพพจน์ และความเชื่อถือของลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังค่านิยม (CORE VALUES) และความสามารถหลัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ  ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือเป็น  Transformation Acceleration Process : TAP.  เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การ

KEY BENEFITS :

 • เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับค่านิยมในการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ โดยเน้นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาระบบงานและระบบคน พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ในการ ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ฟันฝ่า ปัญหาอุปสรรคสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (เข้าใจเป้าหมายงาน เข้าใจตนเองและผู้อื่น) ส่งเสริมต่อการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมและสัมมนาร่วมกัน อันจะเอื้ออำนวยต่อการประสานงานภายในทีม และระหว่างทีมงานในอนาคต ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในการทำงานร่วมกัน

KEY CONTENTS :

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 10 ประการของทีมงานที่มีประสิทธิผล อันได้แก่    (อ้างอิง  Professor Rensis Likert  &  อ.มานะ  กอหรั่งกูล และ อ.ดร.ทนง  ทองเต็ม)
  1. เป้าหมาย
  2. การมีส่วนร่วม
  3. ความรู้สึก
  4. การวินิจฉัยปัญหา
  5. การเป็นผู้นำ
  6. การตัดสินใจ
  7. ความไว้วางใจกัน
  8. ความคิดริเริ่มและความเจริญงอกงามฃ
  9. การติดต่อสื่อสาร
  10. ระบบงานและเทคโนโลยี
 • เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้สนุกสนานแบบมีสาระจากกิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Learning Games) ซึ่งมีการสรุปประสบการณ์ แง่คิดมุมมอง เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่เกมที่เล่นสนุกแต่เพียงอย่างเดียว
 • เน้นเรื่องภาวะผู้นำ  (สอดแทรกในทุกเกมด้วย เพราะเมื่อเปลี่ยนเกม จะต้องเปลี่ยนผู้นำทีม มีการผลัดเปลี่ยนบทบาทกันระหว่างสมาชิกในทีม ทุกคนผลัดกันนำตามสถานการณ์)
 • เน้นเรื่องสัมพันธภาพ การประสานงาน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ในการทำกิจกรรเกมจะมีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเป็นทีมร่วมกัน  ทีมงานมาจากต่างองค์การ ซึ่งอาจมีระบบงานและวิธีการทำงานตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ แต่ต้องประสานงาน ทำงานร่วมกัน เป็น Partner มีส่วนต่อความสำเร็จร่วมกัน
 • เสริมเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของทีมงาน การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ การจัดทำกลยุทธ์ แผนงานของทีม