PROGRAMME

EFFECTIVE TEAM DYNAMICS

INTRODUCTION :

ทีมเวิร์กนี่เอง ที่ทำให้กองทัพ 300 คนชนะศึกเปอร์เซีย ซึ่งข้าศึกมีมากกว่าหลายเท่า
“ทีมเวิร์ก “ นี่เอง ที่ทำให้พนักงานธรรมดาช่วยกันสร้างและดูแลโรงละคร
Globe Theatre ของเชคสเปียร์มาได้หลายร้อยปีที่ลอนดอน

การสร้างทีมเวิร์กที่ดี  เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยกัน ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวเองและทีมได้ โดยเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม กระตุ้นการมีเป้าหมายร่วมกันของทีม และยอมรับความต่างกันของทีม ในรูปแบบการจัดอบรม กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการ Outing ต่างๆ

หลักสูตร Effective Team Dynamics จัดเต็มทุกเนื้อหาและสาระ บวกกับความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ โดยจะเน้นให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ตามเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณ

KEY BENEFITS :

 • สร้างทีมให้ ‘แข็งแกร่ง’ รอบด้าน’ (High Performance Teamwork)
 • ทำลายวิธีคิดแบบ SILO  อุปสรรคที่ทำให้ทีมไม่รอด  (Break Silo Thinking)
 • ทำงานไหลลื่นด้วยการให้ทีมมองเป้าหมายแบบเดียวกัน (Common Goals)
 • พัฒนาจุดอ่อนของทีมให้เป็นจุดแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (Discover Your Strength)
 • ละลายพฤติกรรม กับกิจกรรมสนุก เสริมสาระ และสร้างสรรค์ (ICE BREAKING)
 • ทุ่มพลังการทำงานแบบเกิน  100 ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีแบบทีมเวิร์ก (COMMITMENT)

KEY CONTENTS :

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 10 ประการของทีมงานที่มีประสิทธิผล
  อันได้แก่
  • เป้าหมาย
  • การมีส่วนร่วม
  • ความรู้สึก
  • การวินิจฉัยปัญหา
  • การเป็นผู้นำ
  • การตัดสินใจ
  • ความไว้วางใจกัน
  • ความคิดริเริ่มและความเจริญงอกงาม
  • การติดต่อสื่อสาร
  • ระบบงานและเทคโนโลยี
 • เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้สนุกสนานแบบมีสาระจากกิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Learning Games) ซึ่งมีการสรุปประสบการณ์ แง่คิดมุมมอง เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่เกมที่เล่นสนุกแต่เพียงอย่างเดียว
 • เน้นเรื่องภาวะผู้นำ  (สอดแทรกในทุกเกมด้วย เพราะเมื่อเปลี่ยนเกม จะต้องเปลี่ยนผู้นำทีม มีการผลัดเปลี่ยนบทบาทกันระหว่างสมาชิกในทีม ทุกคนผลัดกันนำตามสถานการณ์)
 • เน้นเรื่องสัมพันธภาพ การประสานงาน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ในการทำกิจกรรเกมจะมีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเป็นทีมร่วมกัน  ทีมงานมาจากต่างองค์การ ซึ่งอาจมีระบบงานและวิธีการทำงานตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ แต่ต้องประสานงาน ทำงานร่วมกัน เป็น Partner มีส่วนต่อความสำเร็จร่วมกัน
 • เสริมเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของทีมงาน การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ
  การจัดทำกลยุทธ์ แผนงานของทีม

SPEAKER :

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation