PROGRAMME

DA VINCI CODE

INTRODUCTION :

กิจกรรม ” การถอดรหัสลับดาวินซี่ ” มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นโดยกิจกรรมการถอดรหัสลับนี้ได้นำเอาเรื่องราวของ
ลีโอนาโด ดาวินซี่ มาเป็น Theme ของกิจกรรมซึ่งตลอดระยะเวลา การถอดรหัสลับ ผู้เข้าอบรมจะต้องทำงานร่วมกันภายใต้ความตื่นเต้น เร้าใจและลุ้นระทึกกับเวลาที่มีจำกัดโดยจะต้องช่วยกันค้นหารหัสลับที่ถูกต้องเพื่อนำมา Key ผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันจะนำไปที่ซ่อนขุมทรัพย์มหาศาล

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจองค์กรประกอบของทีมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Teamwork)
 • สามารถทำลายวิธีคิดแบบ SILO ที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม (Break Silo Thinking)
 • พัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม (Positive Attitude)
 • ร่วมสร้างพลังของการมีเป้าหมายร่วมกัน (Common Goals)
 • เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication)
 • ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการทำงานเป็นทีม (Clear Roles)
 • เข้าใจสไตล์และจุดแข็งของตนเอง (Discover Your Strength)
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Value Diversity)
 • เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพแบบไว้เนื้อเชื่อใจ (Building Trust)

KEY CONTENTS :

 • พลังของการทำงานเป็นทีม
 • คุณลักษณะของทีมที่มีสมรรถนะสูง 6 ประการ
  • การมีเป้าหมายร่วมกัน Common Goals
  • การแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน Clear Roles
  • การสื่อสารแบบเปิดเผย Open Communication
  • ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและทีม Positive Attitude
  • เห็นคุณค่าของความแตกต่าง Value Diversity
  • มีความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดี Building Trust
 • SILO Thinking อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม
  • วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบ SILO
  • กรณีศึกษาการสร้างทีมขององค์กรชั้นนำ
 • กลยุทธ์การบริหารทีมด้วยแนวคิด DISC
  • วิเคราะห์บุคลิกภาพ และสไตล์การทำงานเป็นทีมของตนเอง
  • ข้อดีและข้อควรระวังของคนแต่ละสไตล์
  • วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีม
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปรับตัวในการทำงานกับคนต่างไตล์
  • ปัจจัยสร้างและลดแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมของคนแต่ละสไตล์
 • กิจกรรมการทำงานเป็นทีมถอดรหัสลับ DA VINCI
  • สรุปประเด็นการเรียนรู้จากกิจกรรม
  • การนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมให้มีสมรรถนะสูงขึ้น