PROGRAMME

PROFITABLE NEGOTIATION SKILLS

INTRODUCTION :

ภารกิจสำคัญของนักขาย คือการสร้างยอดขายและกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้ ดังนั้นหากนักขายมีทัศนคติที่ถูกต้องแบบ Win-Win เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่สร้างผลกำไรให้องค์กร ในขณะที่ก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย นักขายคนนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสนามการขายได้ในระยะยาว หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ธรรมชาติของการต่อรอง องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง ต้นทุนของการเจรจาต่อรอง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง 4 ประเภท เหตุผลที่ทำไมนักขายต้องมีแนวคิดแบบ Win Win รู้จักสไตล์ของการต่อรองที่เป็นจุดแข็งของตนเอง รู้วิธีการอ่านสไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจา และเทคนิคการปรับสไตล์ของตนเองให้เหมาะสมกับคู่เจรจา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการเจรจา 8 ขั้นตอนแบบเจาะลึก ที่ทำให้นักขายสามารถเข้าใจว่า ความสำคัญและหัวใจความสำเร็จในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร สุดท้ายผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านบทบาทสมมติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร และได้รับการโค้ชจากวิทยากรอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้ธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง
 • เข้าใจองค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง
 • ทราบคุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • พัฒนาแนวคิดของการเจรจาแบบ Win Win
 • ค้นหาและเข้าใจสไตล์การเจรจาของตนเอง
 • พัฒนาประสิทธิภาพการเจรจาต่อรองของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เรียนรู้เทคนิคการอ่านสไตล์การเจรจาของคู่เจรจา
 • ฝึกฝนและพัฒนาการเจรจาต่อรองผ่านกรณีศึกษา และบทบาทสมมติ

KEY CONTENTS :

Part 1 : Negotiation Basics

 • ความหมายและความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • รูปแบบของการเจรจาต่อรอง4 ประเภท
 • ต้นทุนและประโยชน์ของการเจรจาต่อรอง

Part 2 : Qualification of Good Negotiator

 • คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • การพัฒนาทักษะ ความรู้และพฤติกรรมของ นักเจรจาต่อรอง
 • การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวคู่เจรจา

Part 3 : Negotiation Process

 • Step 1 : Negotiation Preparation
 • การกำหนดจุดมุ่งหมายและความต้องการ
 • การกำหนดบทบาทและหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเป็นทีม
 • สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเจรจา
 • Step 2 : Opening a Negotiation
 • การสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศแบบเปิด
 • การปรึกษาหาแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • Step 3 : Exploring and Signaling
 • การค้นหาสิ่งที่คู่เจรจาต้องการ
 • การจับสัญญาณและให้สัญญาณ
 • ในการเจรจาต่อรอง
 • Step 4 : Proposing and Packaging
 • กฎเหล็กของการยื่นข้อเสนอ
 • การกำหนดเงื่อนไขในการนาเสนอ
 • เทคนิคในการรับข้อเสนอ
 • Step 5 : Bargaining
 • การต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 • เทคนิคการต่อรองแบบมืออาชีพ
 • Step 6 : Closing Negotiation and Agreement
 • การตรวจสอบความเข้าใจร่วมกัน
 • การปิดการเจรจาต่อรองและสรุปข้อตกลง

Part 4 : Negotiation Role Play

 • การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการเจรจาต่อรอง
 • สรุปบทเรียนและการนำไปใช้ในการทำงานจริง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย