PROGRAMME

PRESENTATION SKILLS FOR SALES

INTRODUCTION :

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการสำเร็จในอาชีพการงานในปัจจุบัน มีการใช้กระบวนการของการโค้ช (Coaching) ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโค้ชอย่างทันทีทันใดในขณะที่ผู้เข้าอบรมกำลังทำการนำเสนอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างจุดแข็งของผู้เข้าร่วม ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร มีข้อปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพ คือ โครงสร้างของสาร (Structure) องค์ประกอบในเนื้อหาของสารที่สื่อออกไป (Content)และวิธีการที่สารนั้นถูกส่งออกไปหรือการส่งสาร (Delivery) การอบรม เริ่มขึ้นโดยมีบทเริ่มต้นเป็น เรื่องวงจรการปรับปรุงตนเอง (Cycle of Self Development)และ“การนำเสนอ” (Review “The Presentation”)

KEY BENEFITS :

 • รู้จักการวางแผนและการวางรูปแบบในการนำเสนอ ให้เป็นมืออาชีพ
 • การสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังในการนำเสนอ
 • มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติในระหว่างการนำเสนอ
 • สื่อสารเนื้อหาของสารและสื่อความคิดของผู้ส่ง(ผู้นำเสนอ)ให้กระจ่างชัดและเป็นไปอย่างมีพลัง
 • ใช้เทคนิคการนำเสนอให้เกิดการชักจูงและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้รับสาร

 

 

 

 

KEY CONTENTS :

 • การสร้างความประทับใจในการนำเสนอ
 • การเพิ่มความน่าเชื่อถือในการนำเสนอและเนื้อหาที่นำเสนอ
 • การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายและชัดเจน
 • การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย