PROGRAMME

INDUSTRIAL SELLING SKILLS

INTRODUCTION :

การขายสินค้าอุตสาหกรรม มีความแตกต่างจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประการ อาทิเช่น กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าองค์กร (B2B) มีความซับซ้อนกว่า เพราะมีทั้งเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ ( Decision making criteria ) และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ( Decision making center ) ซึ่งประกอบด้วยคนหลายๆคน ดังนั้นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้แล้วกระบวนการขายของสินค้าอุตสาหกรรมก็มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่มากมาย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ประเด็นดังกล่าวและได้เข้าใจกระบวนการขาย และการวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนอีกด้วย

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการขายสินค้าอุตสาหกรรม และการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
 • รู้จักแนวทางในการวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • สามารถค้นหาจุดเด่นและจุดขายของสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
 • เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าอุตสาหกรรม

KEY CONTENTS :

 • ความแตกต่างระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • รูปแบบการขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือ B2B
 • การวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดขายของสินค้าอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม
 • เคล็ดลับการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย