PROGRAMME

COUNSELING SALES SKILLS

INTRODUCTION :

เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น เพราะการนำเสนอสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้ การที่บริษัทจะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และให้คำปรึกษา ออกแบบ Solution ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการขายในเชิงที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัว การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การให้คำปรึกษาลูกค้า การนำเสนอ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำความสำเร็จสู่องค์กรในที่สุด

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานขายในยุคนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกค้าแต่ละประเภท
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

KEY CONTENTS :

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานขายในยุคปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
 • ปิรามิดของลูกค้า (Customer Pyramid)
 • คุณสมบัติของนักขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ
 • การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามงานขายเชิงที่ปรึกษา (Pre-Steps for Counseling Sales)
 • เทคนิคการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา (Counseling Sales Skills)
 • ทักษะการนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การนำเสนอแบบ 3 C (3 C for Smarter Product Presentation)

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย