PROGRAMME

COMMUNICATION FOR SALES

INTRODUCTION :

ในแต่ละวัน นักขายทุกคนต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอก เพื่อนำเสนอสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย ในขณะเดียวกันนักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรที่เป็นเพื่อนร่วมงานในแต่ละแผนก เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหากนักขายมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้การทำงานในแต่ละวันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย ซึ่งก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ

หลักสูตรทักษะการสื่อสารสำหรับนักขายนี้ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้นักขายได้รู้จักสไตล์การสื่อสาร 4 ประเภท ซึ่งมีจุดแข็งที่โดดเด่นและมีจุดที่ต้องระมัดระวัง นักขายจะได้ประเมินสไตล์การสื่อสารของตนเองว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และได้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ตนเองต้องระวังในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิคการอ่าน และวิเคราะห์สไตล์การสื่อสารของผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ ที่สำคัญในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด การถาม การฟังและการโน้มน้าวใจลูกค้าอย่างเข้มข้นอีกด้วย

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้สไตล์การสื่อสารของตนเองในฐานะนักขายมืออาชีพ
 • สามารถวิเคราะห์สไตล์การสื่อสารของลูกค้า
 • สามารถปรับสไตล์การสื่อสารของตนเองให้เข้ากับลูกค้าประเภทต่างๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เช่น การพูด การถาม การฟัง การโน้มน้าวใจ
 • สามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี
 •  เรียนรู้สไตล์การสื่อสารของนักขายมืออาชีพ
  • นักขายสไตล์รวดเร็ว
  • นักขายสไตล์สร้างสรรค์
  • นักขายสไตล์สานสัมพันธ์
  • นักขายสไตล์สุขุม
 • เทคนิคการอ่านสไตล์การสื่อสารของลูกค้า
 • เทคนิคการปรับสไตล์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
 •  ทักษะที่สำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า
  • ทักษะการพูด
  • ทักษะการถามคำถาม
  • ทักษะการฟัง
  • ทักษะการโน้มน้าวใจ
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารของนักขาย
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสารสำหรับนักขาย

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย