PROGRAMME

SMARTER SALES PLANNING

INTRODUCTION :

การวางแผนการขายที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการวางแผนการรบเพื่อชัยชนะขององค์กรเหนือคู่แข่ง ดังนั้นจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารงานขายต้องเข้าใจการวางแผนการขายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการขายยุคใหม่อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน การวิเคราะห์คู่แข่งและลูกค้า การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายการขาย กลยุทธ์การขายในรูปแบบต่างๆ การวางแผนการขายเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการและติดตามประเมินผล และการเตรียมแผนสำรองฉุกเฉิน

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจกระบวนการวางแผนการขายยุคใหม่ 7 ขั้นตอน
 • สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่มีผลต่อยอดขาย
 • สามารถวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการตลาดขององค์กร
 • นำเทคนิคต่างๆ ไปใช้วางแผนการขายขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนการขาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการขายและแผนการตลาด
 • Segment/ Target/ Positioning : แผนที่แห่งความสำเร็จในงานขาย
 • กระบวนการการขายยุคใหม่ 7 ขั้นสู่ความสำเร็จ
  • การเตรียมข้อมูลในการวางแผนการขาย
  • การกำหนดเป้าหมายยอดขาย
  • เทคนิคการกระจายเป้าหมายการขาย
  • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับการขาย
  • การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • การติดตามและประเมินผล
  • การวางแผนสำรองฉุกเฉิน

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย