PROGRAMME

SALES AND PEOPLE MANAGEMENT

INTRODUCTION :

การบริหารงานขายที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้ทันความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รู้ว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แต่ยังต้องรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของทีมงานขายของตนเองด้วย เพื่อที่จะได้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอันที่จะเอาชนะคู่แข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นผู้จัดการขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างมีสมดุลย์ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ ที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ตลอดจนได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารทีมงานขายอย่างเป็นระบบ

 

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานขายยุคใหม่
 • เรียนรู้แนวทางในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการตลาด
 • นำเทคนิคการวางแผนการขายอย่างมืออาชีพไปใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเทคนิคการบริหารทีมงานขายอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้แนวทางในการสัมพันธภาพที่ดีภายในทีม
 • เพื่อให้เกิดแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY CONTENTS :

 • บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการขายยุคใหม่
 • บัญญัติ 7 ประการสำหรับผู้จัดการขายมืออาชีพ (7 Rules for Sales Manager)
 • การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์กับแผนการตลาด
 • การวางแผนการขาย
 • การพยากรณ์ยอดขายแบบ 3 ระดับ (3 Scenario Sales Forecast)
 • การนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการดำเนินการ
 • กลยุทธ์การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย
 • เทคนิคการสอนงานให้กับพนักงานขาย (Coaching)
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Socratic
 • กระบวนการสอนงานแบบ A-B-C-D-E
 • การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย (Motivation)
 • การจูงใจพนักงานขายแบบไม่มีต้นทุน (Zero Cost) และแบบต้นทุนต่ำ (Low Cost)
 • การบริหารผลงานของพนักงานขาย (Performance Management)

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย