PROGRAMME

MODERN MARKETING FOR SALES

INTRODUCTION :

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การที่บุคลากรในองค์กรธุรกิจต่างๆ มีความรู้เฉพาะด้านแต่เพียงด้านเดียว จึงอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะโลกธุรกิจในอนาคตจะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า Integration คือทุกอย่างต้องบูรณาการเข้าหากันหมด ดังนั้นการที่องค์กรธุรกิจมีความสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในหลากหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ความรู้ด้านการตลาดก็ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอันสำคัญส่วนหนึ่ง และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักขายมืออาชีพในการที่จะประสบความสำเร็จทั้งในด้านยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า และการดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์ของบริษัท

หลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดของการตลาดยุคใหม่ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการขาย (ซึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน) เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่ส่งผลต่อการขาย เข้าใจความสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ความสำคัญของตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ช่วยปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ทางการตลาดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการขายสินค้า

KEY BENEFITS :

 • สามารถที่จะนำเอาการตลาดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานขาย
 • ทราบถึงความสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการความรู้
 • เรียนรู้การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
 • เข้าใจการใข้ CRM และ CEM เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า
 • ทราบถึงความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ของการตลาดและการขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างแบรนด์

KEY CONTENTS :

 • สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่จะส่งผลต่อการแข่งขันทางการตลาดสมัยใหม่
 • องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างในยุค 1.0, 2.0 และ 3.0
 • การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
 • ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดกับวัตถุประสงค์ทางการขาย
 • ความสำคัญของการจัดการ Marketing Mix (4P)
 • การวิเคราะห์ STP หัวใจสำคัญของการตลาดสมัยใหม่เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างแบรนด์เพื่อประโยชน์ทางการตลาดและการขาย
 • IMC กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่สำคัญและมีผลต่อการขาย
 • การใช้ CRM และ CEM เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า
 • CSR การตลาดเพื่อสังคมและชุมชน
 • การมองหาโอกาสและตลาดใหม่ด้วย Blue Ocean Concept

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย