PROGRAMME

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

INTRODUCTION :

จากสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะขาลง องค์กรต่างๆได้พยายามเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ของบริษัท มาจากการที่บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ไม่ให้จากไปหาคู่แข่ง และหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น แต่ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรภายใน ทำให้องค์กรจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก (Key Account Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่กำไรในระยะยาวในที่สุด หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้จัดการฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดและหัวหน้าทีมขาย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกค้าหลัก การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหลัก การจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก การกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก ตลอดจนเทคนิคการวางแผนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารลูกค้าหลักอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแนวคิด CRM และ CEM
 • เข้าใจแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าหลัก
 • นำเทคนิคการคัดเลือกลูกค้าหลักขององค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY CONTENTS :

 • แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้า และ ลูกค้าหลัก (Key Account)
 • คุณสมบัติของผู้จัดการลูกค้าหลักมืออาชีพ
 • การแบ่งประเภทของลูกค้าหลัก และเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหลัก
 • การวิเคราะห์ลูกค้าหลัก
 • ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making Unit)
 • การวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าหลัก
 • การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าหลัก
 • กลยุทธ์การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์กับลูกค้าหลัก (Experiential Marketing)
 • การวางแผนการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย