PROGRAMME

CUSTOMER ANALYSIS FOR PROFITABILITY

INTRODUCTION

ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการที่เฉพาะตัวมากขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่า ดังนั้นองค์กรจึงต้องศึกษาความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย และตอบสนองได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะมัดใจลูกค้าได้ จะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเทคนิคการทำ Customer Insight ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และรู้ว่าอะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เหมาะสม

นอกจากนี้พนักงานขายเองจะต้องรู้จักสไตล์ของตนเอง และรู้จักวิธีการอ่านสไตล์ของลูกค้า เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสไตล์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค Rapport ที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจลำดับชั้นของลูกค้าผ่านแนวคิด Customer Pyramid
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย
 • เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้
 • เรียนรู้เทคนิคการทำ customer insight
 • เข้าใจปัจจัยการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • สร้างความสำเร็จในการติดต่อลูกค้าด้วยเทคนิค Rapport
 • เรียนรู้เทคนิคอ่านสไตล์ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี

KEY CONTENTS :

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้
 • ปิรามิดของลูกค้า
 • พฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้
  • ใครคือลูกค้าเป้าหมาย
  • การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
  • การคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • Customer Insight
 • อะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
 • ใครคือผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
 • เทคนิคการ Rapport เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
  • การเรียนรู้สไตล์ของตัวเอง
  • การอ่านสไตล์ของลูกค้า
  • การปรับสไตล์ตนเองให้เข้ากับลูกค้า
 • กรณีศึกษา Workshop

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย