PROGRAMME

CUSTOMER
 RELATIONSHIP MANAGEMENT

INTRODUCTION :

จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้แต่ละองค์กรพยายามสร้างความแตกต่าง คำถามหนึ่งที่ผู้บริหารงานขายมักจะพบได้บ่อยก็คือ บริษัทเราจำเป็นต้องทำ CRM หรือไม่ จะเริ่มต้นทำ CRM อย่างไร CRM มีประโยชน์ต่องานขายอย่างไรบ้าง ฯลฯ ดังนั้นหลักสูตรการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับงานขาย (CRM for Sales) นี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ CRM ให้กับผู้บริหารงานขาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ CRM แยกตามประเภทของลูกค้า การสื่อสาร CRM ไปยังทีมขาย เทคนิคการใช้เครื่องมือทาง CRM รวมถึง Tips ต่างๆ การนำ CRM ไปปฎิบัติงานจริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจความสำคัญของการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้า ต่อความสำเร็จขององค์กร
 • เข้าใจกลยุทธ์ CRM ที่สามารถนำมาใช้ในงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างความแตกต่างด้วย CRM ในงานขาย
 • นำเทคนิคและเครื่องมือ CRM ต่างๆ ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย

KEY CONTENTS :

 • ทำไมองค์กรต้องทำ CRM แนวคิดเรื่อง CRM และความคาดหวังของลูกค้า ในยุคปัจจุบัน
 • ความสำคัญของ CRM กับการบริหารงานขาย
 • กับดักแห่งความล้มเหลวของ CRM : บทเรียนที่ต้องหลีกเลี่ยง
 • 3-C CRM Strategies
 • ‘TAK-DMB’ : เทคนิค 6 ขั้นตอน สำหรับการทำ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวัดผลกลยุทธ์ CRM ขององค์กร

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย