PROGRAMME

POSITIVE THINKING FOR SALES

INTRODUCTION :

พลังความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขายที่องค์กรพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นกับพนักงานในหน่วยงานขาย เนื่องจากพนักงานเหล่านี้เป็นด่านหน้าในการแสวงหาความสำเร็จขององค์กร หากพนักงานขายไม่มีความคิดเชิงบวกแล้ว การแสวงหาโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กรคงเป็นไปได้ยาก ซึ่งการสร้างความคิดเชิงบวกอย่างเป็นระบบนั้นต้องเกิดจากความเข้าใจภายในตนเอง กิจกรรมต่างๆ ที่ฝึกปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ จนพัฒนาให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ในที่สุด

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการสร้างพลังความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับตนเอง
 • เข้าใจความแตกต่างและผลลัพธ์ของความคิดเชิงลบและความคิดเชิงบวก ที่มีส่งผลต่อตัวบุคคลโดยตรง และต่อผู้อื่น
 • ฝึกการสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อประโยชน์ในการทำงานในองค์กร งานด้านการขาย การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และชีวิตส่วนตัว

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของความคิดเชิงบวกที่มีผลต่อความสำเร็จในงานขาย
 • ความแตกต่างของความคิดเชิงบวก กับความคิดเชิงลบ ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตของบุคคล
 • กิจกรรมทดสอบวิธีคิด หรือมุมมองในการมองโลกของตนเอง
 • กิจกรรมการฝึกปรับและเปลี่ยนความคิดเชิงบวก
 • การสร้างพลังความคิดเชิงบวก ออกมาเป็นพฤติกรรม
 • ประโยชน์ของพลังความคิดเชิงบวกต่องานขาย องค์กร และชีวิตส่วนตัว

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย