PROGRAMME

HIGHLY EFFECTIVE SALES PEOPLE

INTRODUCTION :

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพราะนักขายที่พัฒนาตนเอง ย่อมจะประสบความสำเร็จ ในอาชีพ ได้รับคำยกย่อง สรรเสริญมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตนเองเลย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในอาชีพจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง การค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย การขจัดปัจจัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน การเรียนรู้อุปนิสัยที่ไม่ดีของตนเองและวิธีการจัดการอุปนิสัยเหล่านี้ออกไป ตลอดหลักสูตรนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้มากมาย…พลาดไม่ได้….เพราะหากคุณรอ…..ความสำเร็จก็รอคุณเช่นกัน

KEY BENEFITS :

 • สามารถพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของตนเองได้
 • พัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จในงานขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ
 • ตระหนักถึงการมีเป้าหมายที่เป็นพลังในการก้าวสู่ความสำเร็จพัฒนา
 • พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win
 • เข้าใจวิธีการขจัดสิ่งรบกวนที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 • สามารถทำงานกับผู้อื่นเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ
 • เพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการเป็นนักขายมืออาชีพ

KEY CONTENTS :

 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวของนักขาย
 • คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
 • ผลลัพธ์ของการพัฒนาอุปนิสัยที่มีต่อความสำเร็จในงานขาย
 • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขายมืออาชีพ
  • ทัศนคติแห่งชัยชนะสำหรับนักขาย
  • การพัฒนาความคิดเชิงบวกในงานขาย
  • การเติมพลังให้ตนเอง
  • พลังของการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย
  • การจัดลำดับความสำคัญ
  • การจัดการสิ่งรบกวนและอุปสรรคในการก้าวสู่เป้าหมาย
  • การพัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win
  • การเปิดกว้างรับฟังอย่างจดจ่อ
  • พลังของการทำงานเป็นทีม
  • การพัฒนาตนเอง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย
 • พนักงานขาย