PROGRAMME

RISK MANAGEMENT

INTRODUCTION :

“น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคกลางเป็นเวลากว่า 3 เดือน โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่งต้องหยุดดำเนินการ”

“แผ่นดินไหวในทะเลอันดามันจนเกิดสึนามิ เศรษฐกิจและธุรกิจเสียหาย ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก”

“ไฟฟ้าดับทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยกว่า 15 ชั่วโมง”

 • ตัวอย่างเหตุการณ์เหล่านี้อธิบายถึง “ความเสี่ยง” ที่เกิดขึ้นจนสร้างผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของประเทศอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมได้ เช่นเดียวกับวิกฤตที่เกิดในประเทศหนึ่ง ก็อาจส่งผลต่อธุรกิจในประเทศไทยได้เช่นกัน หากองค์กรใดไม่พร้อม ผลกระทบย่อมรุนแรงกว่าองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงดีกว่า
 • โลกปัจจุบัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันผวน เช่น ราคาน้ำมัน พฤติกรรมผู้บริโภค การเมือง พิบัติภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ หลายปัจจัยกลายเป็น “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรงได้ นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ย่อมเข้าใจดีว่าความเสี่ยงเป็นค่าใช้จ่ายที่แสนแพง จึงวางแผนเตรียมการป้องกันและหยุดยั้งผลกระทบเชิงลบเหล่าได้ ในขณะที่ผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่ง กลับพบกับความสูญเสียอย่างมหาศาล เพราะมิได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าอย่างดีเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะการสร้างความต่อเนื่องของกิจการ (business continuity management) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรป้องกันความเสียหายความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมหาศาลได้ รวมทั้งยังช่วยให้มูลค่าขององค์กรสูงขึ้นเนื่องจากความมั่นใจของลูกค้าและผู้รับบริการ
 • การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน และทุกหน่วยงานในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความเสี่ยง ผู้บริหารสามารถเชิงการคิดแบบองค์รวมและคิดแบบระบบได้ และสามารถที่จะนำความรู้ แนวคิด และหลักการไปกำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่ผู้บริหารระดับต้นจนถึงระดับสูงขององค์กรให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าใจการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง บูรณาการเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง และแปลงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงอย่างดีจนช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

KEY BENEFITS :

 • มีทัศนคติที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
 • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่ควรทำ
  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากลเกิดประโยชน์มากที่สุด
 • เข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ COSO
 • ระบุ วินิจฉัย และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
  ที่จะมีผลต่อธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
 • กำหนดแนวทางหรือมาตรการสำคัญ ๆ ที่จะช่วยป้องกัน บรรเทา
  หรือจัดการกับผลที่เกิดจากความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

KEY CONTENTS :

Module 1: Introduction to Risk and Enterprise Risk Management

 • ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง
 • ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
 • ความหมายของความเสี่ยง โอกาส และการบริหารความเสี่ยง
 • ปัจจัยเหตุแห่งความเสี่ยง
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • องค์ประกอบของความเสี่ยง
 • การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจและองค์กร เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยความเสี่ยงในทางธุรกิจ
  • โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการระบุปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น
  • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อความเสี่ยง

Workshop 1

 • วิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น
 • ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่จะมีผลต่อธุรกิจของผู้เรียน

Module 2: Risk Assessment and Measures

 • แนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • กรณีตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในประเทศไทย
 • Introduction to COSO Enterprise Risk Management Process
  (มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดให้ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดำเนินการ)
 • โครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรแนว COSO-ERM

Workshop 2

 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร
 • พัฒนามาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลจากความเสี่ยง

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

VENUE :

Ibis Bangkok Riverside Hotel

TIME :

16 พฤศจิกายน  2559 (09.00-16.00)

อัตราค่าอบรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสุทธิ
5,700 THB 171 THB 399 THB 5,928 THB