PROGRAMME

PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT & MOTIVATING TECHNIQUES

INTRODUCTION :

จิตวิทยาคือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ การเข้าใจตนเอง (Understanding)การวิเคราะห์
และคาดการณ์พฤติกรรมของผู้อื่น (Forecast) แล้วหาทางควบคุมพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น (Controlling)
ส่วนการจัดการหรือการบริหารคือ การดำเนินการให้งานเสร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยผู้อื่นและผู้อื่น
(A manager is a person who gets things done towards goals through others and with others)

ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารคือ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ (Understanding) ของตนเอง
วิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecasting) พฤติกรรมของผู้อื่น และหาทางควบคุม (Controlling)
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือผลผลิต (Productivity)
ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและความสุขความพอใจ (Satisfaction) ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจ (Understanding)
  ความเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารงานและบริหารคน
  ความเข้าใจทำให้เกิดความแจ่มแจ้ง ลดความสับสนในตนเองและผู้อื่น
  ทำให้เกิดทิศทางของพฤติกรรมที่ชัดเจน ดังนั้นนักบริหารที่ดีต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมควบคุมพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เช่น ความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  โดยการที่จะจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารต้องการนั้น ผู้บริหารจะต้องเข้าใจกับกระบวนการจูงใจ
  และเทคนิคการจูงใจ ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management) ความสามารถ
  ในการจัดการกับภาวะวิกฤติการณ์ (Crisis management) การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคโลกไร้พรมแดน
  ย่อมนำสู่ภาวะการณ์ที่วิกฤติและไม่คาดคิดได้เสมอ รวมไปถึงการบริหารความเครียด (Stress Management)

KEY CONTENTS :

 • แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
 • หลักจิตวิทยาในการบริหารคน
 • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
  • เจตคติที่ดีต่อองค์กร
  • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
  • เจตคติต่องานที่ทำ
 • การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
  • การทำความเข้าใจตนเอง
  • การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
 • เครื่องมือต่าง ๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงแก่ทีมงาน

SPEAKER :

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

VENUE :

ibis Bangkok Riverside Hotel

TIME :

24 Nov 2016 (09.00-16.00)

อัตราค่าอบรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสุทธิ
5,700 THB 171 THB 399 THB 5,928 THB