PROGRAMME

PROSPECTING TECHNIQUE FOR SALES

INTRODUCTION :

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจความสำคัญของการหาลูกค้าใหม่
 • สามารถวางแผนการคัดเลือกลูกค้าใหม่
 • เข้าใจเทคนิคการเข้าพบลูกค้า
 • เรียนรู้เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาทักษะการตอบข้อโต้แย้ง
 • สร้างความมั่นใจในการปิดการขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการขายแบบจูงใจ
 • สามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่ได้

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของการแสวงหาลูกค้าใหม่
 • ความสำคัญของการบริหารปิรามิดลูกค้าใหม่
 • การวัดคุณค่าของลูกค้าใหม่
 • การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่
 • Workshop การขายและกระบวนการกิจกรรมทางการตลาด
 • Workshop การขายเชิงกลยุทธ์
 • สไตล์การขายแบบต่างๆ
 • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย
 • การค้นหารความต้องการของลูกค้า
 • ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง
 • เทคนิคการหาลูกค้าใหม่
 • Prospecting Technique
 • การตลาดแบบ Word of Mouth
 • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
 • การขายให้ปรากฏ (sale Performance)
 • Workshop การสร้าง Sales Productivity
 • การพัฒนาทัศนคติในงานขาย
 • สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B
 • การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการปิรามิดลูกค้า
 • Workshop  การหาลูกค้าใหม่
 • การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล
 • การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
 • Diagram การขายแบบจูงใจในการแสวงหาลูกค้าใหม่
 • การ Recycle ลูกค้าเก่ากลับมาเป็นลูกค้าใหม่

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

VENUE :

Ibis Bangkok Riverside Hotel

TIME :

14 ธันวาคม 2559 (09.00-16.00)

อัตราค่าอบรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสุทธิ
5,700 THB 171 THB 399 THB 5,928 THB