PROGRAMME

CONSULTATIVE SELLING SKILLS

INTRODUCTION :

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของนักขาย  การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกที่พอใจกับตัวของนักขาย นักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกด้วยลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่รู้ใจและเข้าใจตัวเขาเท่านั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีแต่สินค้าอย่างที่นักขายเข้าใจกันแต่ลูกค้าต้องการตัวของนักขายที่ปรึกษาอีกด้วย เพราะลูกค้าก็ต้องการคู่คิดในการทำงานมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ห่างไกลกัน พนักงานขายที่ดีจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าสิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าใจความต้องการ รวมทั้งมีวิธีแก้ปัญหา อีกทั้งจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาด

ดังนั้นการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย เพื่อต่อยอดและเป็นที่ปรึกษาเคียงคู่ค้าขายกับลูกค้าให้สมกับคำว่า คู่คิดที่ปรึกษาการขายอย่างเต็มภาคภูมิ

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาและพัฒนาทักษะที่ดีในเชิงการขายแบบมืออาชีพให้เกิดความชำนาญ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเปิดการขายอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักขายมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาที่เปรียบได้กับเพื่อนคู่คิดในการให้คำปรึกษาก่อนการซื้อขาย

KEY CONTENTS :

 • ละลายพฤติกรรม Ice Break
 • การขายเชิงที่ปรึกษาควรเริ่มจากจุดไหน
 • เข้าใจสภาวการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการขาย
 • สาเหตุที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม (กิจกรรม)
 • ทิศทางการขายที่ลูกค้าต้องการในอนาคต
 • นักขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจเป็นอย่างไร (กิจกรรม)
 • บทบาทการขายของนักขายที่ปรึกษา
 • การสร้างความเชื่อมั่นต่อการขายในฐานะเพื่อนคู่คิด
 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อการเปิดการขาย (กิจกรรม)
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการขายที่ปรึกษา
 • การแสดงความคิดเห็นร่วมกับลูกค้า (การถามเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลก่อนการขาย)
 • หลักการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการ
 • การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยการเจรจา
 • ตอบคำถามและปัญหาจากลูกค้าอย่างชาญฉลาด (กิจกรรม)
 • คำพูดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อขายที่มากขึ้น
 • นักขายที่ปรึกษา “ความสำเร็จจากการสร้างเพื่อนคู่คิด”
 • ถาม – ตอบ

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

VENUE :

Ibis Bangkok Riverside Hotel

TIME :

18 พฤศจิกายน 2559  (09.00-16.00)

อัตราค่าอบรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสุทธิ
5,200 THB 156 THB 364 THB 5,408 THB