PROGRAMME

PROJECT MANAGEMENT

INTRODUCTION :

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ นิยมดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ควบคุม หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก บางโครงการได้แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลาและมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

แนวคิดเรื่องการบริหารโครงการ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การประเมินความเสี่ยง เมื่อไรจะเริ่มวางแผน ทำไมจึงต้องการการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน การประมาณการ ข้อสมมุติฐานต่างๆ  วิธีประมาณการ ใช้ประสบการณ์ ใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การระดมสมอง PERT/CPM Gantt Chart การวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง การวัดประสิทธิผลของโครงการ การวางแผนในการติดตามและควบคุม การ Review โครงการ การประชุมติดตามงาน การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

KEY BENEFITS :

 • เพื่อการบริหารจัดการและการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เรียนรู้การวางแผนโครงการและการประเมินความเสี่ยง
 • พัฒนาเครื่องมือการวัดประสิทธิผลของโครงการ

KEY CONTENTS :

 • แนวคิดเรื่องการบริหารโครงการ
  • กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการบริหารโครงการ
 • การวางแผนโครงการ
  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
  • เมื่อไรจะเริ่มวางแผน ทำไมจึงต้องการการวางแผน
  • การวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน
 • การประมาณการ
  • ข้อสมมุติฐานต่างๆ วิธีประมาณการใช้ประสบการณ์ ใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
  • การระดมสมอง PERT/CPM Gantt Chart
  • การวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง
 • การวัดประสิทธิผลของโครงการ
  • การวางแผนในการติดตามและควบคุม
  • การ Review โครงการ
  • การประชุมติดตามงาน การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม