PROGRAMME

MANAGING PERFORMANCE

INTRODUCTION :

การบริหารผลงาน เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลงานขององค์กร โดยมีแนวคิดสำคัญคือความสำเร็จขององค์กรมาจากความสำเร็จของหน่วยงาน และความสำเร็จของหน่วยงานมาจากความสำเร็จของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการบริหารผลงานจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องทำความเข้าใจ และนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรการบริหารผลงานได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหารผลงานที่ผู้บริหารควรทราบ กำหนดเป้าหมายแบบ SMART การค้นหา Sub-goal และการกำหนดสมรรถนะ (Competency) การค้นหาอุปสรรคที่ขวางกั้นมิให้บรรลุเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายย่อย การวางแผนการทำงาน เทคนิคการให้ Feedback เชิงบวกและเชิงลบ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กับดักการให้ Feedback ที่ผู้บริหารต้องระวัง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติของบริษัทที่ยิ่งใหญ่โดยปีเตอร์ เซงเก้ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานเพื่อให้สามารถปิด Gap ตนเองได้

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายย่อย การวางแผนการทำงาน
 • เพื่อค้นหาอุปสรรคที่ขวางกั้นมิให้บรรลุเป้าหมาย
 • พัฒนาเทคนิคการให้ Feedback เชิงบวกและเชิงลบเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

KEY CONTENTS :

 • วงจรการบริหารผลงานที่ผู้บริหารควรทราบ
 • การกำหนดเป้าหมาย
  • การค้นหาอุปสรรคที่ขวางกั้นมิให้ บรรลุเป้าหมาย
  • การกำหนดเป้าหมายย่อยการวางแผนการทำงาน
 • การให้ FEEDBACK เพื่อการพัฒนา
  • การให้ Feedback เชิงบวกและเชิงพัฒนา
  • กับดักการให้ Feedbackที่ผู้บริหารต้องระวัง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • วัตถุประสงค์และการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ ของบริษัทที่ยิ่งใหญ่โดยปีเตอร์ เซงเก้
 • การฝึกอบรมและการพัฒนา

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม