PROGRAMME

EMPOWERMENT & DELEGATION

INTRODUCTION :

การมอบอำนาจ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและสร้างความมั่นใจให้พนักงาน เพราะเมื่อพนักงานได้อำนาจแล้ว พนักงานจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมอย่างเต็มเปี่ยมในงานนั้น พนักงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้งาน ได้ฝึกฝนการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะเพิ่ม sense of ownership มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจให้ลูกน้องไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหัวหน้างานบางคนไม่ต้องการสูญเสียอำนาจของตนเอง หรือลดความสำคัญของตนเองลง นอกจากนี้ พนักงานบางคนก็ไม่ต้องการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากอำนาจดำเนินการที่ได้รับ สำหรับกระบวนการมอบหมายอำนาจ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมอบอำนาจ และการมอบหมายงาน อุปสรรคของการมอบอำนาจและมอบหมายงาน การบริหารความเสี่ยงในการมอบอำนาจ แบบประเมินตนเองในการมอบอำนาจ บันไดสี่ขั้นของการมอบอำนาจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นชัดเจนว่า ตนเองมีประสิทธิภาพในการมอบอำนาจในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด แล้วยังช่วยให้เห็นโอกาสในการมอบอำนาจได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย สุดท้าย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการมอบหมายงานที่ได้ผล และปิดท้ายด้วยคำถามที่ต้องคิดก่อนการมอบหมายงาน

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมอบอำนาจและการมอบหมายงาน
 • เข้าใจอุปสรรคของการมอบอำนาจและมอบหมายงาน
 • เรียนรู้กระบวนการมอบหมายงานที่ได้ผล

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของการมอบอำนาจและการมอบหมายงาน
 • อุปสรรคของการมอบอำนาจและมอบหมายงาน
 • การบริหารความเสี่ยงในการมอบอำนาจ
 • แบบประเมินตนเองในการมอบอำนาจ
 • บันไดสี่ขั้นของการมอบอำนาจ
 • กระบวนการมอบหมายงานที่ได้ผล
 • คำถามที่ต้องคิดก่อนการมอบหมายงาน

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม