PROGRAMME

STRATEGIC LEADERSHIP

Strategic-LDP เป็นโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารของหน่วยงาน (Functional Leader) เช่น ผู้อำนวยการฝ่าย (Directors) หรือผู้จัดการอาวุโส (Senior Managers) ซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญในการบริหารหน่วยงาน และนำทีมในเชิงกลยุทธ์ (Leading Function) ในโปรแกรม Strategic-LDP นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการนำเอาวิสัยทัศน์มาปรับเปลี่ยนให้เป็นกลยุทธ์และนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจนสำเร็จผลตามเป้าหมาย

โปรแกรม Strategic-LDP แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร STRATEGIC EXECUTION

 • เรียนรู้ความสำคัญของโครงสร้างองค์กรกับกลยุทธ์
 • สามารถกำหนดอำนาจในการดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน
 • พัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะกับกลยุทธ์

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร MANAGING PERFORMANCE

 • เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายย่อย การวางแผนการทำงาน
 • เพื่อค้นหาอุปสรรคที่ขวางกั้นมิให้บรรลุเป้าหมาย
 • พัฒนาเทคนิคการให้ Feedback เชิงบวกและเชิงลบเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร EMPOWERMENT & DELEGATION

 • เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมอบอำนาจและการมอบหมายงาน
 • เข้าใจอุปสรรคของการมอบอำนาจและมอบหมายงาน
 • เรียนรู้กระบวนการมอบหมายงานที่ได้ผล

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PROJECT MANAGEMENT

 • เพื่อการบริหารจัดการและการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เรียนรู้การวางแผนโครงการและการประเมินความเสี่ยง
 • พัฒนาเครื่องมือการวัดประสิทธิผลของโครงการ

.....................................................................................................................................................