PROGRAMME

POSITIVE THINKING & CAN DO ATTITUDE

INTRODUCTION :

พลังความคิด ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ จะเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการกระทำตามมา จากงานวิจัยทางด้านความคิด คนเรามีแนวโน้มในการคิดด้านลบมากกว่าด้านบวกมาก ดังนั้นหากเราปล่อยให้พลังความคิดด้านลบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ย่อมเป็นการทำลายศักยภาพด้านบวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว การทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือ การวางแผนสู่เป้าหมายในอนาคต รูปธรรมของพฤติกรรมที่มองเห็นได้ คือ บ่นแต่ปัญหา ไม่พยายามหาทางออก ท้อแท้ ท้อถอย ดูถูกตนเอง อิจฉาคนอื่น วิตกกังวล พาลหาเรื่อง ฯลฯ

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • เพื่อพัฒนาพลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • ฝึกเทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก

 

KEY CONTENTS :

 • ความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • พลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • โมเดลความคิดบวก
 • เทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นความคิดเชิงบวก
 • มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น
 • มีความอดทน มุ่งมั่น ไม่ใช้อารมณ์
 • มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง
 • มีกรอบความคิดยืดหยุ่น ไม่ตายตัว ปรับเปลี่ยนและแสวงหาโอกาสเสมอ
 • มองหาข้อดีของอุปสรรคที่เกิดขึ้

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม