PROGRAMME

MOTIVATING & ENCOURAGING YOURSELF

INTRODUCTION :

แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมีพลัง มีความปรารถนาที่จะลงมือทำ หากผู้บริหารหรือพนักงานมีแรงจูงใจที่ดี ก็จะทำให้องค์กรมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล หากผู้ใดค้นพบแรงจูงใจที่ตนเองมี และสามารถเอาแรงจูงใจเหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดเป็นพลังได้ ผู้นั้นก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมากมาย อนึ่งการสร้างแรงจูงใจจากภายในเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนยาวนาน และได้ผลมากกว่าการอาศัยแรงจูงใจจากภายนอกหรือจากผู้อื่น หลักสูตร Motivating and Encouraging Yourself ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาว่าอะไรคือแรงจูงใจ (Motive) ของตนเอง และสามารถนำสิ่งที่เป็นแรงจูงใจมาแปลงให้เป็นเป้าหมาย ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ลดแรงจูงใจ (De-Motivation)  และวิธีจัดการกับปัจจัยเหล่านั้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองและเสริมความมุ่งมั่นด้วยเทคนิคการสร้างแรงจูงใจต่างๆ เช่น Self-Talk, Visualization หรือการเลือก Role Model

KEY BENEFITS :

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจด้วย Role Model
 • สามารถมองเห็นเส้นทางชีวิตของคนประสบความสำเร็จ
 • พัฒนาเรื่องการมองภาพอนาคตของตนเอง

KEY CONTENTS :

 • เส้นทางชีวิตของคนประสบความสำเร็จ
 • การมองภาพอนาคตของตนเอง
 • การสร้าง HIGH SELF IMAGE ของตนเอง
 • ก๊อกสองเปลี่ยนชีวิต
 • เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจด้วย Role Model
 • สมการ N+1แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
 • เทคนิคการให้กำลังใจตนเองด้วย AFFIRMATION

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม