PROGRAMME

GOAL SETTING & TIME MANAGEMENT

INTRODUCTION :

คนที่ประสบความสำเร็จ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ พวกเขาได้เขียนเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรออกมา และเห็นมันบ่อยๆ  การตั้งเป้าหมายเป็นแนวทางในการสร้างอุปนิสัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ และเป็นพื้นฐานที่ทำให้คนสามารถมุ่งมั่นเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ เมื่อคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน และใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายที่ปรารถนา หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายและการบริหารเวลาได้รับการออกแบบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ SMART การกำหนดเป้าระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดเป้าแบบ 7 วัน การสื่อสารเป้าหมายให้คนรอบด้าน เพื่อสร้างพันธะสัญญาให้มุ่งมั่นทำตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของเวลา การจัดสรรเวลา การบริหารเวลาประจำวัน การจัดลำดับความสำคัญในการทำงานประจำเดือน ประจำวัน การบริหารสิ่งรบกวนและตัวขัดจังหวะที่มาในรูปแบบต่างๆ การเอาชนะอุปนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งอีกด้วย หลักสูตรนี้จะเน้นการ Workshop และการวางแผนเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

KEY BENEFITS :

 • ทราบวิธีค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพสู่ความสำเร็จ
 • พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมายเชิงรุก
 • สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติที่ดี
 • ได้เรียนรู้คุณค่าของเวลาและการกำหนดเป้าหมายทั้งหกด้านของชีวิต

 

KEY CONTENTS :

 • คุณค่าของเวลา
 • การเลือกทำกิจกรรมแบบ High Payoff
 • ประเมินการบริหารตนเองในงานประจำวัน
 • การกำหนดเป้าหมายทั้งหกด้านของชีวิต
  • การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
  • การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART
  • การวิจัยของ MBA มหาวิทยาลัย Harvard
 • กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญ
  • เทคนิค 4 D ในการจัดลำดับความสำคัญ
 • การจัดการกับสิ่งรบกวนหรือตัวขัดจังหวะ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม