PROGRAMME

SELF LEADERSHIP

Self-LDP เป็นโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้นำมือใหม่ (New Leader) หรือผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
(
New Promote) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมความพร้อมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่สูงขึ้น
โปรแกรม
Self-LDP นี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคในการพัฒนาภาวะผู้นำตนเอง (Leading Self) ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นผู้นำมือใหม่ เพราะก่อนจะไปนำทีมงานและผู้อื่นได้ก็ควรจะสามารถนำตนเองได้ก่อน

โปรแกรม Self-LDP แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร DISCOVER YOUR LEADERSHIP POWER

 • ทราบวิธีค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพสู่ความสำเร็จ
 • พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมายเชิงรุก
 • สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติที่ดี
 • รู้วิธีการสร้างอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
 • ทราบจุดแข็งของตนเองและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพื่อการพัฒนา
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้ตนเองและทีมงาน
 • พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคนที่มีความมุ่งมั่น

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร GOAL SETTING & TIME MANAGEMENT

 • ทราบวิธีค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพสู่ความสำเร็จ
 • พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมายเชิงรุก
 • สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติที่ดี
 • ได้เรียนรู้คุณค่าของเวลาและการกำหนดเป้าหมายทั้งหกด้านของชีวิต

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร POSITIVE THINKING & CAN DO ATTITUDE

 • เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • เพื่อพัฒนาพลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • ฝึกเทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร MOTIVATING & ENCOURAGING YOURSELF

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจด้วย Role Model
 • สามารถมองเห็นเส้นทางชีวิตของคนประสบความสำเร็จ
 • พัฒนาเรื่องการมองภาพอนาคตของตนเอง

.....................................................................................................................................................