PROGRAMME

RECOGNITION & MOTIVATION

INTRODUCTION :

ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผู้นำทุกคนในองค์กร ไม่เพียงแต่ต้องตระหนักและเข้าใจว่า ตนเองมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ แต่ยังต้องปฏิบัติตนเป็น Role Model ที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนทางในการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานอีกด้วย และที่สำคัญผู้นำควรเข้าใจด้วยว่า พนักงานแต่ละคนมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาเจาะลึกให้เข้าใจลูกน้องแต่ละคน ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่า ขวัญและกำลังใจของพนักงานไม่ได้มาจากเงินเดือน หรือโบนัสเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น การได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การได้ทำงานที่ท้าทาย การได้รับความสำคัญและความห่วงใย สัมพันธภาพที่ดีของคนในองค์กร ตลอดจนบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ ยังจะมีโอกาสได้ทำแบบประเมินการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจของพนักงานแต่ละคนในทีมงาน และวางแผนการสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีกลยุทธ์อีกด้วย

KEY BENEFITS :

 • เพื่อวางแผนการสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีกลยุทธ์
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน
 • พัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วม และการปลูกจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของทีม

KEY CONTENTS :

 • ความหมายของ Motivation
 • ประเภทของ Motivation
  • Incentive Motivation
  • Fear Motivation
  • Attitude Motivation
 • การใช้ Motivation ในการสร้างความสำเร็จในชีวิต
 •  การกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
  • Power of Dream ค้นหาฝันที่คุณปรารถนา
  • กรณีศึกษา HARVARD เกี่ยวกับตั้งเป้าหมาย
  • การกำหนดเป้าหมายแบบ SMART
 •  การวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • การค้นหาความท้าทายที่เป็นอุปสรรค (Challenge)
  • การกำหนดเป้าหมายย่อย (Sub Goals)
  • การออกแบบ Action Plan เพื่อบรรลุเป้าหมายย่อย
 •  การลงมือทำ
  • สาเหตุที่คนไม่ชอบลงมือทำ
  • การขจัดอุปนิสัยที่ไม่ดี
  • การสร้างวินัยในการลงมือทำ
  • การใช้ 7 Day Goals ในการลงมือทำ
  • เทคนิคการ LOCK เวลา
 •  การค้นหาแรงจูงใจของผู้อื่น
  • ธรรมชาติแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
  • ทักษะการถามคำถามและการสังเกต
 • การสร้างแรงจูงใจให้คนอื่นด้วยเทคนิค 5 R
  • Responsibility Respect Reward Relationship Recognition
 • บันไดสี่ขั้นของการมอบหมายงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • Law of Maslow ทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
 •  แรงจูงใจที่พนักงานทั่วไปต้องการ
  • ความยุติธรรม ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม