PROGRAMME

MANAGING TEAM & CONFLICT

INTRODUCTION :

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ดังนั้น การจะบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการบริหารความแตกต่างของพนักงานที่มีอยู่หลากหลาย ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีความสุข พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า รู้วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยได้ด้วยดี รวมทั้งนำพาให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลกำไรต่อไปอย่างยั่งยืน

KEY BENEFITS :

 • มีความรู้ ความเข้าใจถึงการสร้างทีม และประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทั้งในเรื่องของจิตวิทยา และความต้องการของมนุษย์
 • มีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี เข้าใจความต้องการ เพิ่มทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ การผูกมิตร การพิชิตใจคน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  และภาวะผู้นำ

KEY CONTENTS :

 • คุณลักษณะของทีมที่มีสมรรถนะสูง
 • จิตวิทยาของการนำทีมที่ประสบความสำเร็จ
 • พฤติกรรมและวิธีคิดของผู้นำทีม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของทีม
 • การวิเคราะห์คุณสมบัติของสมาชิกทีม
 • มุมมองของความขัดแย้งภายในทีม
 • สาเหตุหลักของความขัดแย้งภายในทีม
 • 5 รูปแบบในการบริหารความขัดแย้งภายในทีม

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม