PROGRAMME

COACHING FOR TEAM PERFORMANCE

INTRODUCTION :

ในฐานะผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มีหน้าที่สำคัญคือ การนำพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ และความสามารถของพนักงานในองค์กรนั้นๆ พนักงานหรือบุคลากรทั้งหมดจึงจัดเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน จึงมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ การเป็นผู้สอนงาน (Coach) ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความสำเร็จและสร้างโอกาสความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

KEY BENEFITS :

 • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการสอนงาน
  และบทบาทของผู้สอนงานในการบริหารจัดการ
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการสอนงาน และ Core Values ของผู้สอนงาน
 • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น และเทคนิคในการสอนงาน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยการฝึกปฏิบัติใน workshop

KEY CONTENTS :

 • ทำไมต้องโค้ช ทำไมไม่สั่งหรือสอน
 • คุณสมบัติของโค้ชมืออาชีพ
 • การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ได้รับการโค้ช
 • ทักษะสำคัญของการโค้ช
  • ทักษะการถามคำถาม
  • ทักษะการฟัง
  • ทักษะการสังเกต
  • การท้าทาย การให้กำลังใจ
 • การวางแผนการโค้ช
  • การกำหนดวัตถุประสงค์
  • การสร้างบรรยากาศ
  • การโค้ช
  • การประเมินผล

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม