PROGRAMME

TEAM LEADERSHIP

Team-LDP เป็นโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ (Experienced Leader) ในการบริหารและนำทีม เช่นผู้จัดการ (Managers) หรือหัวหน้างาน (Supervisors) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและนำทีมไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โปรแกรม Team-LDP นี้จะช่วยผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจแนวทางในการบริหาร พัฒนาและนำทีมงาน (Leading Team) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม Team-LDP แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร MANAGING TEAM & CONFLICT

 • มีความรู้ ความเข้าใจถึงการสร้างทีม และประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทั้งในเรื่องของจิตวิทยา และความต้องการของมนุษย์
 • มีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี เข้าใจความต้องการ เพิ่มทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ การผูกมิตร การพิชิตใจคน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  และภาวะผู้นำ

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร SMARTER COMMUNICATION

 • เรียนรู้สไตล์การสื่อสารที่ได้ผลกับคนแต่ละสไตล์และองค์ประกอบ
  ของการสื่อสาร
 • สามารถลดค่าเสียโอกาส ลดต้นทุน เพิ่ม speed ในการทำงานภายในให้เร็วขึ้น
 • พัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารที่ผู้นำทีมควรทราบ

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร COACHING FOR TEAM PERFORMANCE

 • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการสอนงาน
  และบทบาทของผู้สอนงานในการบริหารจัดการ
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการสอนงาน และ Core Values ของผู้สอนงาน
 • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น และเทคนิคในการสอนงาน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยการฝึกปฏิบัติใน workshop

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร RECOGNITION & MOTIVATION

 • เพื่อวางแผนการสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีกลยุทธ์
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน
 • พัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วม และการปลูกจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของทีม

.....................................................................................................................................................