PROGRAMME

RISK MANAGEMENT

INTRODUCTION :

ปัจจุบัน องค์กรมีการเจริญเติบโตที่ซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายในอดีต เนื่องจากผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ การบริหารความเสี่ยง เป็นทฤษฎีการบริหารงานที่มองความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ เป็นหลักการบริหารที่สามารถนำความเสี่ยงมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำวิธีการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงาน เพื่อส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการ ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องมีในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการไม่รู้ความเสี่ยง
 • สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เพื่อเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงขององค์กรและประเภทความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร

KEY CONTENTS :

 • การบริหารความเสี่ยงคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงขององค์กรและประเภทความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร
 • ทำไมต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิวัฒนาการของการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • ผลกระทบที่เกิดจากการไม่รู้ความเสี่ยง
 • บริหารความเสี่ยงมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร
 • ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
  • ตัวอย่าง “การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงานต่างๆ
  • Show & Share “Your Business”
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม