PROGRAMME

LEADING CHANGE

INTRODUCTION :

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และที่สำคัญยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและความสำเร็จขององค์กรทั้งสิ้น  ดังนั้นในฐานะผู้นำ ผู้บริหารองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อที่จะสามารถนำองค์กรฝ่าคลื่นลมของการเปลี่ยนแปลงไปยังเป้าหมายได้ในที่สุด ทั้งนี้ การที่ผู้นำจะสามารถนำพาองค์กรให้ขับเคลื่อนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้นั้น จำต้องมีการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการนำพาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตร Leading Change นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ต้องเปลี่ยน  ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไร  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนทีม และองค์กร การวางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ  8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารกับความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง หลักการและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  องค์ประกอบของการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร เทคนิคการวางแผนการสื่อสารแบบมืออาชีพ

KEY BENEFITS :

 • เพื่อเรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนทีม และองค์กร
 • เพื่อพัฒนาการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

KEY CONTENTS :

 • ปัจจัยที่ทำให้ต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไร
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนทีม และองค์กร
 • การวางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ
 • 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • การสื่อสารกับความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • หลักการและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • เทคนิคการวางแผนการสื่อสารแบบมืออาชีพ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม