PROGRAMME

SMARTER SUPERVISORY SKILLS

INTRODUCTION :

หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างาน จิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

KEY BENEFITS :

 • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานแบบผู้นำ
 • พัฒนาแนวคิดและเพิ่มพูนทักษะในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
 • เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในฐานะที่เป็นหัวหน้างานและเป็นตัวอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา

KEY CONTENTS :

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ความคาดหวังรอบๆด้านที่มีต่อตัวหัวหน้างาน
  • ความคาดหวังของผู้บริหาร
  • ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
  • แนวคิดการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
  • เทคนิคการออกจาก Comfort Zone
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  • การปรับทัศนคติและมุมมอง
 • การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ
  • เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเวลา
 • ศิลปะการบังคับบัญชาทีมงานอย่างได้ใจ
  • การมอบหมายงาน
  • การติดตามงาน และ การสอนงาน
  • การประเมินผลงานและการให้ Feedback
  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  • สมการการสร้างความไว้วางใจ
  • การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • การสื่อสารและการประสานงานสู่ความสำเร็จ
  • ข้อควรระวังและปัจจัยที่ทำให้ การสื่อสารล้มเหลว
  • เทคนิคการถาม เทคนิคการฟัง
  • เทคนิคการสนทนา
  • บุคลิกภาพกับการสื่อสาร
  • การสร้างทัศนคติรับผิดชอบในการสื่อสาร
  • การสื่อสารในที่ประชุม

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม