PROGRAMME

360 DEGREE SUPER MANAGER

INTRODUCTION :

ผู้จัดการถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาก เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูง เพื่อนร่วมงานต่างแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกอันได้แก่ ลูกค้าตัวจริงและ Supplier ดังนั้นหากผู้จัดการมีทักษะความสามารถในการทำงานที่ดีและสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบด้านได้อีกด้วย ก็ถือว่าครบเครื่องเพราะเก่งงานและเก่งคน หลักสูตร 360 Super Manager จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้จัดการได้ตระหนักถึงคุณสมบัติของตนเองที่เป็นจุดแข็งแลประเด็นที่ตนเองต้องพัฒนา  โดยอิงจากคุณสมบัติ 12 ประการของผู้จัดการยุคใหม่ที่เก่งงานและเก่งคน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินจริงด้วยบททดสอบ 360 Assessment จากคนรอบด้าน และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองต่อไป

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักคุณสมบัติของตนเองที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ตนเองต้องพัฒนาในมุมมองของคนรอบด้าน
 • เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงหลังจากเข้าร่วมอบรมได้ทันที
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการรักษาคงไว้ซึ่งจุดแข็งที่เป็นจุดเด่นของตนเองและรู้จักพัฒนาปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของตนเอง

KEY CONTENTS :

 • บทบาทของสุดยอดผู้จัดการยุคใหม่ที่มีต่อคนรอบด้าน
 • การค้นหาสไตล์ของตนเองที่มีทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องระวัง
 • คุณสมบัติ 12 ประการของสุดยอดผู้จัดการยุคใหม่ที่เก่งงานและเก่งคน
 • การพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน
  • Task Oriented
  • Competitive
  • Results
  • Directness
  • Practical
  • Accuracy
  • Completeness
 • การพัฒนาทักษะด้านการบริหารคน
  • Energizing
  • Socializing
  • Collaborating
  • Empathy
  • Support
  • Stability
 • การประเมินพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้องการปรับปรุง
 • การออกแบบแผนการพัฒนาและยกระดับความสามารถของตนเอง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม