PROGRAMME

SUPERVISOR & MANAGER

โปรแกรม SUPERVISOR & MANAGER แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร 360 DEGREE SUPER MANAGER

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักคุณสมบัติของตนเองที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ตนเองต้องพัฒนาในมุมมองของคนรอบด้าน
  • เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงหลังจากเข้าร่วมอบรมได้ทันที
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการรักษาคงไว้ซึ่งจุดแข็งที่เป็นจุดเด่นของตนเองและรู้จักพัฒนาปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของตนเอง

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร SMARTER SUPERVISOR SKILL

  • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานแบบผู้นำ
  • พัฒนาแนวคิดและเพิ่มพูนทักษะในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
  • เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในฐานะที่เป็นหัวหน้างานและเป็นตัวอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา

.....................................................................................................................................................