PROGRAMME

STRATEGIC THINKING

INTRODUCTION :

หากมีคำถามว่‹า ทักษะอะไรเปš็นทักษะที่สำคัญ 3 ทักษะของผู้บริหารในทศวรรษนี้ คำตอบคือทักษะการเป็šนผู้Œนำ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้Œผู้บริหารสามารถนำทีมงานหรือองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการทำงานภายในองค์กร ให้สอดคล้Œองกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่‹างรวดเร็ว ผู้Œบริหารจะได้Œเรียนรู้Œเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ ได้Œฝึƒกปฏิบัติ และเรียนรู้Œจากตัวอย่างและกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้Œมเหลว

KEY BENEFITS :

 • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 • พัฒนาทักษะการจัดลำดับความคิด
 • สามารถวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเอง
 • สามารถวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน
 • ทราบแนวทางและความสำคัญในการคาดการณ์อนาคต
 • ฝึกปฏิบัติการค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
 • พัฒนาวิธีการตัดสินใจโดยการประเมินทางเลือกและคาดการณ์

KEY CONTENTS :

 • ความหมายและความสำคัญของความคิดเชิงกลยุทธ์
 • พลังของการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • การพัฒนาการคิดอย่างรอบคอบและมีการจัดลำดับความคิด
 • การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและคู่แข่ง
 • การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน
 • รูปแบบการกำหนดแนวทางหรือการค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
 • การตัดสินใจโดยการประเมินทางเลือกและคาดการณ์ผลลัพธ์
 • การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ
 • การทดสอบแผนในสนามความคิดและการเตรียมแผนสำรองล่วงหน้า

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม