PROGRAMME

POSITIVE THINKING

INTRODUCTION :

พลังความคิดไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ จะเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการกระทำตามมา จากงานวิจัยทางด้านความคิด คนเรามีแนวโน้มในการคิดด้านลบมากกว่าด้านบวกมาก ถ้าหากเราปล่อยให้พลังความคิดด้านลบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ย่อมเป็นการทำลายศักยภาพด้านบวก หรือ เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว การทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือ การวางแผนสู่เป้าหมายในอนาคต รูปธรรมของพฤติกรรมที่มองเห็นได้ คือ บ่นแต่ปัญหา ไม่พยายามหาทางออก ท้อแท้ ท้อถอย ดูถูกตนเอง อิจฉาคนอื่น วิตกกังวล พาลหาเรื่อง ฯลฯ

การฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บุคลากรในองค์กรไม่ว่าในระดับใด ควรหมั่นฝึกฝน เพราะหากพนักงานในทุกระดับการทำงาน เริ่มรู้เท่าทันความคิดด้านลบของตนเอง แล้วรู้จักปรุง ปรับ แปลงไปสู่ความคิดด้านบวกแล้ว ย่อมสร้างพลังใจในการทำงาน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้โดยง่าย ปัญหาจะถูกเปลี่ยนเป็นปัญญา เกิดการลับสมอง และสร้างสรรค์ทางความคิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานบริการหรืองานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน ความแตกต่างกันของทัศนะ ความคิด และสิ่งซึ่งไม่เป็นดังหวัง อาจทำให้การทำงานสะดุด และกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • เรียนรู้พลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • เรียนรู้โมเดลความคิดบวก
 • เทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นความคิดเชิงบวก

KEY CONTENTS :

 • ความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • พลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • โมเดลความคิดบวก
 • เทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นความคิดเชิงบวก

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Target Participants :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน