PROGRAMME

TIME MANAGEMENT SKILLS

INTRODUCTION :

เวลา คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด จนมีคํากล่าวที่ว่‹า “เวลาเป็šนเงินเป็šนทอง เวลาใช้Œแล้Œวหมดไปไม่‹มีวันเรียกกลับคืนมาได้”  ดังนั้นหากคนใดสามารถใช้Œเวลาที่มีอยู่‹วันละ 24 ชั่วโมง ได้Œอย่‹างมีคุณค่‹า มีความหมายกับชีวิตของตนเอง ผู้Œนั้นย‹อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานและการใช้Œชีวิตได้Œมากขึ้น หลักสูตรการบริหารเวลานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้Œผู้Œเข้Œาอบรมตระหนักถึงคุณค่าของเวลาที่มีอยู่‹ รู้Œจักกําหนดเป้‡าหมายในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้‡าหมายเรื่องงานและเรื่องส‹่วนตัว เข้Œาใจการตั้งเป้าหมายที่ท้Œาทายเพื่อดึงเอาศักยภาพของตนเองออกมา รู้จักการเลือกทํากิจกรรมที่ให้Œผลตอบแทนสูง สามารถจัดลําดับความสําคัญในการทํางานในแต่‹ละเดือน และแต่‹ละวันได้Œอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการรับมือกับการขัดจังหวะที่มาในหลายรูปแบบได้Œอย่‹างเหมาะสม ไม่‹ว่‹าจะเป็šนเครื่องมือสื่อสารหรือเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้Œเรียนรู้Œการใช้Œเครื่องมือต่างๆในการบริหารเวลาอย่‹างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้Œตนเองทําตามแผนเพื่อบรรลุเป้‡าหมายอีกด้Œวย

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจกระบวนการในการบริหารผลงาน
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย
 • สามารถค้นหาความท้าทายและบริหารจัดการได้
 • บริหารจัดการตนเองและทีมงานได้ดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • พัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น
 • สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้อย่างมีกลยุทธ์

KEY CONTENTS :

 • หัวใจของการบริหารผลงาน
 • ขั้นตอนการบริหารผลงาน
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • พลังของเป้าหมาย
 • ความแตกต่างระหว่างคนที่มีเป้าหมายและไม่มีเป้าหมาย
 • การค้นหาความท้าทายหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง
 • การกำหนดเป้าหมายย่อย
 • การบริหารงานประจำวัน
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • การวิเคราะห์งานที่ให้ผลตอบแทนสูง

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม