PROGRAMME

PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING SKILLS

INTRODUCTION :

งานขาย คือการช่วยลูกค้าให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้าขาด ซึ่งจัดเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา ด้วยการนำเสนอสินค้า บริการ หรือหาทางออกให้ ด้วยเหตุนี้นักขายที่ประสบความสำเร็จในงานขายจะต้องมีทั้งเทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ในการจัดประเภทของปัญหา การระบุปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา รู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ การประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตลอดจนแนวทางในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ผู้นำเสนอลินค้าและบริการมีจิตวิทยา และทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจที่จะสนับสนุนการขายให้ประสบความสำเร็จอย่างดี

KEY BENEFITS :

 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหา
 • เข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • รู้จักวิธีการในการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 • เข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • เรียนรู้เทคนิคการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สามารถใช้เครื่องมือในการตัดสินใจได้อย่างมีตรรกะ

KEY CONTENTS :

 • แนวคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ความหมายของปัญหา
  • สาเหตุที่คนไม่แก้ปัญหาและไม่ตัดสินใจ
 • ประเภทของปัญหาที่พบ
  • ปัญหาเชิงกลยุทธ์
  • ปัญหาเชิงปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติของนักแก้ปัญหามืออาชีพ
  • ทักษะความรู้และทัศนคติ
 • กระบวนการในการแก้ปัญหา
  • การระบุและคัดเลือกปัญหา
   • หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหา
   • การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
  • การรวบรวบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
   • แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
  • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
   • เครื่องมือแผนภูมิผังก้างปลา
   • เครื่องมือแผนภูมิพาเรโต
  • การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
   • เทคนิคการระดมสมองแบบถูกวิธี
   • ข้อควรระวังในการค้นหาทางเลือก
  • การเปรียบเทียบทางเลือก
   • ตารางการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกด้วยการให้น้ำหนัก
  • การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
   • สถานการณ์ที่แน่นอน ไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยง
  • การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม