PROGRAMME

PRESENTATION SKILLS

INTRODUCTION :

ความสามารถในการนำเสนอไอเดียหรืองานของคุณต่อผู้อื่นเป็นทักษะที่สำคัญมาก ต่อความสำเร็จของคุณ และสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกค้า ตัวแทน เพื่อนร่วมงาน ผู้ลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานของคุณ ความสามารถในการนำเสนอความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ผู้คนมองเห็นความเป็นคุณ และเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเขาจึงควรจะสนับสนุนความคิดหรือธุรกิจหรือโปรเจคที่คุณนำเสนอ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้แสดงทักษะและความรู้เพื่อสร้างความสำเร็จให้คุณได้มากกว่าการสนทนาทั่วไป

หลักสูตรนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการวิเคราะห์ผู้ฟัง และเข้าใจการใช้ภาษา
อวัจนภาษา เพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และ ความร่วมมือจากผู้ฟังที่แตกต่างกัน

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสในการฝึกนำเสนอหลายครั้งและจะได้รับความคิดเห็นจากวิทยากรรายบุคคล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ทั้งนี้ การเข้าใจหลักจิตวิทยาเบื้องต้น จะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

KEY BENEFITS :

 • เพิ่มความมั่นใจและศักยภาพในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • รู้จักการวางแผนและการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนการนำเสนอ
 • สามารถวิเคราะห์ผู้ฟังและปรับสไตล์ของตนเองให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง
 • ทราบถึงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาหลักและเทคนิคการสร้างความน่าสนใจ
 • พัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 • สามารถรับมือกับคำถามที่ท้าทายได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้การทำสื่อการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

KEY CONTANTS:

 • การสร้างความประทับใจแรกพบด้วยภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
 • การวางแผนการนำเสนอ
  • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำเสนอ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • ความเตรียมความพร้อมของผู้นำเสนอ อุปกรณ์และสถานที่
 •  ขั้นตอนของการนำเสนอ
  • เทคนิคการสร้างความคุ้นเคย
  • เทคนิคการเปิดการนำเสนอ
  • การแนะนำตนเองด้วยความมั่นใจ
  • การนำสถานการณ์ โอกาส ปัญหา เพื่อโน้มน้าวผู้ฟังว่าทำไมผู้ฟังต้องสนใจเรื่องที่จะนำเสนอ
  • เทคนิคการสร้างความน่าสนใจ
  • การนำเสนอทางออกและทางแก้ไขปัญหา
  • การเสนอประเด็นหลักและการเชื่อมประเด็น
  • การใช้หลักฐานอ้างอิงหรือข้อมูลสนับสนุน
  • การสรุปประเด็นการนำเสนอ
  •  เทคนิคการใช้ภาษากายในการนำเสนอ
 • เทคนิคการใช้ภาษากายในการนำเสนอ
  • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการนำเสนอ
 • วิธีการและขั้นตอนการตอบคำถาม
  • การคาดการณ์คำถามล่วงหน้า
  • การรับมือกับคำถามที่ท้าทายอย่างมืออาชีพ
 • วิธีและขั้นตอนการตอบคำถาม
  • การคาดการณ์คำถามล่วงหน้า
  • การรับมือกับคำถามที่ท้าทายอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการทำสื่อสารนำเสนอด้วย Power Point Presentation ให้น่าสนใจ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม