PROGRAMME

PLANNING SKILLS

INTRODUCTION :

ทักษะการวางแผน เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เพราะการวางแผนช่วยให้ทุกคนในทีมงานเห็นภาพเดียวกัน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนยังช่วยให้ทีมงานสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น และมีประเด็นอะไรที่ต้องบริหารจัดการรับมือ ทำให้เกิดความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมาย และช่วยให้ลดความสับสนไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีความชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ งบประมาณเท่าไหร่

ในหลักสูตรทักษะการวางแผนนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การนำวงจร PDCA มาใช้ในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา

KEY BENEFITS :

 • ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผน
 • อธิบายได้ถึงประเภทของการวางแผนในรูปแบบต่าง ๆ
 • สามารถนำเครื่องมือ PDCA ไปใช้ในการวางแผนงานได้
 • สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีแบบแผนและขั้นตอน

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของการวางแผน
  • ข้อดีของการวางแผน
  • ปัจจัยที่ทำให้มืออาชีพประสบความสำเร็จ
 • การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน
  • กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
  • ปัญหาและสาเหตุ
  • การจัดการความเสี่ยง และแผนฉุกเฉิน
  • การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
  • Workshop การทำแผนปฏิบัติการณ์
 • การวางแผนกับวงจรการบริหารงาน คุณภาพ (PDCA)

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม