PROGRAMME

COACHING SKILLS

INTRODUCTION :

ทักษะการโค้ช เป็นทักษะสำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระยะยาว หากผู้บริหารมีความเข้าใจในแนวคิดของการโค้ชอย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการโค้ชได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาวิธีคิดและพฤติกรรมของทีมงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นของทีมงาน และผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท หลักสูตรทักษะการโค้ชเป็นหนึ่งในทักษะของผู้นำ (Leadership Skills) ซึ่งทางดีวันฯ ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช แทนที่การบอกคำตอบหรือการสั่งให้ทีมงานปฏิบัติตาม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการโค้ช ค่านิยมของโค้ช ขั้นตอนการโค้ช การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ที่เป็นโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ช นอกจากนี้ยังจะได้ฝึกทักษะ และเทคนิคการโค้ชต่างๆ ตลอดจนกระบวนการโค้ช การวิเคราะห์ วินิจฉัย การหาช่องว่างในการพัฒนา การเตรียมการ การดำเนินการ การกำหนดเป้าหมาย การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการโค้ช

KEY BENEFITS :

 • สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการโค้ช และตระหนักถึงค่านิยมที่ดีของผู้เป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจกระบวนการโค้ชอย่างมีขั้นตอน และสามารถเตรียมตัววางแผนการโค้ชได้
 • พัฒนาทักษะที่สำคัญในการโค้ชเช่น ทักษะการสังเกต การฟัง การสนทนา
 • ได้ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ชจากกรณีศึกษา รวมทั้งได้รับการคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร
 • สามารถนำเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการทำงานจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้

KEY CONTENTS :

 • บทนำ
  • ทำไมถึงต้องโค้ช
 • รูปแบบของการโค้ช
 •  หลักการพื้นฐานของการโค้ช
  • ค่านิยมของโค้ช
  • ขั้นตอนการโค้ช
  • มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจ
 •  ทักษะและเทคนิคการโค้ช
  • ทักษะการสังเกต
  • ทักษะการฟัง
  • ทักษะการสนทนา
  • ทักษะการอบรม
  • ทักษะการมอบหมายงาน
  • ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
  • ทักษะการรับมือกับความขัดแย้ง
  • ทักษะการอ่านสไตล์คน
 •  กระบวนการโค้ช
  • วิเคราะห์ วินิจฉัยการหาช่องว่าง
 •  การเตรียมการ
  • การดำเนินการ การกำหนดเป้าหมาย การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
  • การฝึกปฏิบัติ บันทึกภาพวิดิโอและให้ comment รายบุคคล

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม