PROGRAMME

LEADERSHIP SKILLS

โปรแกรม LEADERSHIP SKILLS แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร NEGOTIATION SKILLS

ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับนักขาย จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อรองเพื่อความสําเร็จในงานขาย และทําให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) ในหลักสูตร นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์การสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การเปิดการเจรจาอย่างประทับใจ การใช้สัญญาณ การนําเสนอข้อเสนอ การปรับแต่งข้อเสนอ การต่อรอง การปิดการเจรจาและการสรุปข้อตกลง

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร COACHING SKILLS

ทักษะการโค้ช เป็นทักษะสำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระยะยาว หากผู้บริหารมีความเข้าใจในแนวคิดของการโค้ชอย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการโค้ชได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาวิธีคิดและพฤติกรรมของทีมงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นของทีมงาน และผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท 

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร COMMUNICATION SKILLS

ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะสำคัญมากที่สุดของผู้Œบริหาร และเป็šนทักษะที่ผู้Œบริหารมีปัญหามากที่สุดเช่‹นกัน จนมีคำกล่‹าวที่ว่า “มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตน้Œอยเกินไป ไม่ใช่‹เพราะเขาไม่‹มีความสามารถ แต่เพียงเพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีพอ”

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING SKILLS

งานขาย คือการช่วยลูกค้าให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้าขาด ซึ่งจัดเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา ด้วยการนำเสนอสินค้า บริการ หรือหาทางออกให้ ด้วยเหตุนี้นักขายที่ประสบความสำเร็จในงานขายจะต้องมีทั้งเทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PRESENTATION SKILLS

ความสามารถในการนำเสนอไอเดียหรืองานของคุณต่อผู้อื่นเป็นทักษะที่สำคัญมาก ต่อความสำเร็จของคุณ และสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกค้า ตัวแทน เพื่อนร่วมงาน ผู้ลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานของคุณ ความสามารถในการนำเสนอความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ผู้คนมองเห็นความเป็นคุณ และเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเขาจึงควรจะสนับสนุนความคิดหรือธุรกิจหรือโปรเจคที่คุณนำเสนอ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้แสดงทักษะและความรู้เพื่อสร้างความสำเร็จให้คุณได้มากกว่าการสนทนาทั่วไป

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร TIME MANAGEMENT SKILLS

เวลา คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด จนมีคํากล่าวที่ว่‹า “เวลาเป็šนเงินเป็šนทอง เวลาใช้Œแล้Œวหมดไปไม่‹มีวันเรียกกลับคืนมาได้” ดังนั้นหากคนใดสามารถใช้Œเวลาที่มีอยู่‹วันละ 24 ชั่วโมง ได้Œอย่‹างมีคุณค่‹า มีความหมายกับชีวิตของตนเอง ผู้Œนั้นย‹อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานและการใช้Œชีวิตได้Œมากขึ้น

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร CONFLICT MANAGEMENT SKILLS

การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากองค์กรใดสามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดผลดีกับองค์กรเพราะว่าความขัดแย้ง ณ ระดับหนึ่งอาจส่งผลดีให้เกิดความคิดที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ก็จะเกิดผลเสียหายอย่างมากเช่นกัน

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PLANNING SKILLS

ทักษะการวางแผน เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เพราะการวางแผนช่วยให้ทุกคนในทีมงานเห็นภาพเดียวกัน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนยังช่วยให้ทีมงานสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น และมีประเด็นอะไรที่ต้องบริหารจัดการรับมือ ทำให้เกิดความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมาย และช่วยให้ลดความสับสนไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีความชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ งบประมาณเท่าไหร่

.....................................................................................................................................................