PROGRAMME

SMART LEADERSHIP

INTRODUCTION :

ในยุคของการแข่งขันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการได้รวดเร็วและใกล้เคียงมาก ดังนั้นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและอยู่รอดจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้นำในองค์กรหรือ“คนในองค์กร” นั่นเอง

หลักสูตร Smart Leadership ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ยกระดับของการมีภาวะผู้นำของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถจูงใจทีมและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้Œนำและผู้Œจัดการ

KEY BENEFITS :

 • พัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง
 • ทราบความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้นำและผู้จัดการ
 • รู้จักดึงเอาศักยภาพของตนเองที่เป็นจุดแข็งออกมาใช้
 • พัฒนามุมมองการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
 • ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นำในฐานะผู้สื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • เรียนรู้การวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมงานด้วยรูปแบบต่างๆ

KEY CONTENTS :

 • แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ
  • ความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้จัดการ
  • ทัศคติและพฤติกรรมของผู้นำที่มีผลต่อ
  • ความสำเร็จของทีม
 • ผู้นำสไตล์ต่างๆ
  • จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของผู้นำแต่ละประเภท
  • เทคนิคการอ่านสไตล์ของผู้อื่น
  • การปรับสไตล์ของตนเองให้สอดคล้อง
 • ผู้นำกับวิสัยทัศน์
  • ความสำคัญของวิสัยทัศน์
  • การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
  • การกำหนดเป้าหมายกับ
  • การวางแผนงาน
 • ผู้นำในฐานะผู้สื่อสาร
  • เทคนิคการสื่อสารแบบ 7*7
  • สไตล์การสื่อสาร 3 สไตล์ที่ผู้นำควรรู้
  • กลยุทธ์การนำการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้นำในฐานะนักพัฒนา
  • บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
  • การวางแผนการพัฒนาทีมงาน
 • การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม