PROGRAMME

PROACTIVE LEADERSHIP

INTRODUCTION :

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หากผู้นำในองค์กรไม่สามารถปรับตัวให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกได้ โอกาสที่องค์กรจะอยู่รอดคงมีน้อยลง หลักสูตร Proactive Leadership ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้บริหารในองค์กร ให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างผู้นำเชิงรุกและผู้นำเชิงรับ กรณีศึกษาของผู้นำเชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้กับดักของการอยู่ใน Comfort Zone ที่ปลอดภัยแบบชั่วคราวและหนทางในการก้าวออกจาก Comfort Zone ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดแบบเดิมๆให้หมดไป พัฒนา Can Do Attitude เรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำเชิงรุกที่มีการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ทักษะสำคัญสี่ประการในการเป็น Proactive Leadership คือทักษะการกำหนดเป้าหมาย ทักษะการวางแผนการทำงาน ทักษะการสื่อสารและประสานงาน ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

KEY BENEFITS :

 • รู้จักการกำหนดเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายในชีวิต
 • พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดเพื่อก้าวออกจาก COMFORT ZONE
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
 • สามารถประเมินสถานการณ์แวดล้อมและวางแผนล่วงหน้าได้ดี

KEY CONTENTS :

 • พลังของการก้าวสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก
  • ความแตกต่างระหว่างผู้นำเชิงรุก VS ผู้นำเชิงรับ
  • กรณีศึกษาผู้นำเชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ
 • กับดักของการอยู่ใน COMFORT ZONE
  • หนทางในการก้าวออกจาก  COMFORT ZONE
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
  • การพัฒนาทัศนคติแบบ  CAN DO
 • ทักษะสำคัญของผู้นำเชิงรุก
  • ทักษะการกำหนดเป้าหมาย
  • ทักษะการวางแผนการทำงาน
  • ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
  • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • คุณสมบัติของผู้นำเชิงรุก
  • การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า
  • การวิเคราะห์ผลกระทบและวิธีการรับมือ
  • การจัดการกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม