PROGRAMME

MOTIVATIONAL LEADERSHIP

INTRODUCTION :

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจได้เพิ่มความรวดเร็วมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงหมดยุคของการเป็นผู้นำที่ใช้ระบบการควบคุมสั่งการอีกต่อไปแล้ว เพราะการควบคุมการทำงานของคนเป็นการปิดกั้นศักยภาพของคนที่น่ากลัวที่สุด ดังนั้นงานที่แท้จริงของผู้นำคือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และทำให้คนทุกคนในองค์กรใช้ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้มากที่สุด

หลักสูตร Motivational Leadership ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้นำที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

KEY BENEFITS :

 • พัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะผู้นำทีมเพื่อเอาชนะใจทีมงาน
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจของทีมงาน
 • เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำที่สร้างขวัญและกำลังใจทีม
 • เข้าใจเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน
 • นำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมั่นใจ
 • เรียนรู้จิตวิทยาของคนประเภทต่างๆและแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ
  • 5 เหตุผลหลักที่พนักงานลาออกจากองค์กร
  • ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของทีม
 • การสร้างค่านิยมร่วมกัน
  • ความสำคัญของค่านิยมที่มีต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร
  • การบริหารจัดการค่านิยมที่เหมือนกันและแตกต่าง
  • การปลูกฝังค่านิยมที่สำคัญ
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์และการสื่อสาร
 • พลังของวิสัยทัศน์ต่อมุมมองของคน
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์กับทีมงาน
 • การค้นหาความแรงจูงใจของทีมงาน
  • ปิรามิดแรงจูงใจของมนุษย์
  • การถามคำถามและการรับฟังความคิดเห็น
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบอำนาจ
  • อุปสรรคของการมอบอำนาจ
  • บันได้ 4 ขั้นของการมอบอำนาจ
  • กระบวนการมอบอำนาจ
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยการการเติบโตและการพัฒนา
  • เส้นทางแห่งอนาคตและการพัฒนา
  • รูปแบบการพัฒนาทีมงานและการวัดผลลัพธ์

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม