PROGRAMME

APPRECIATIVE LEADERSHIP

INTRODUCTION :

Appreciative Leadership (AL) เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำและแนวคิด Appreciative Inquiry (AI) ซึ่งเป็นทฤษฎีในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมานานกว่า 20 ปี ซึ่งมีบริษัทชั้นนำที่ได้นำแนวคิด Appreciative Inquiry (AI) ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเช่น Hewlett-Packard, NASA, British Airways และ the U.S. Navy

Appreciative Leadership (AL) จึงเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำที่มุ่งสร้างพลังบวกในตัวผู้นำและองค์กรในเวลาเดียวกัน ในปัจจุบันแนวคิดของ Appreciative Leadership (AL) ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาผู้นำในองค์กรต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปและหลายประเทศในเอเชียซึ่งได้ผลสำเร็จที่น่าประทับใจ

KEY BENEFITS :

 • สามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกที่ยอดเยี่ยม
 • เข้าใจและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างผู้จัดการและผู้นำได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
 • เรียนรู้การเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
 • สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ของพนักงาน พัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาและการสอนงานที่ดีให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม

KEY CONTENTS :

 • ผู้นำ vs. ภาวะผู้นำ
 • ความหมายของภาวะผู้นำในมุมมองต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ความสำคัญของภาวะผู้นำ และภาวะผู้นำที่เหมาะสมในปัจจุบัน
 • ความหมายของภาวะผู้นำพลังบวกและหลักการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
 • Workshop # 1 : ค้นหาตัวตนและศักยภาพภายในทางด้าน
 • Workshop # 2 : การวางเป้าหมายและอนาคต
 • Workshop # 3 : สร้างแผนงานสู่อนาคต
 • Workshop # 4 :  การนำเสนอแผนการพัฒนาผู้นาพลังบวกของตนเอง
 • การวิเคราะห์ด้วยหลักการ SOAR Analysis
 • ตัวอย่างการนาเอาแนวคิดภาวะผู้นำพลังบวกไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • Workshop # 5 : ฝึกการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกด้วยการตั้งคำถาม
  ที่ถูกต้อง
 • Workshop # 6 : การวางเป้าหมายและอนาคตของทีมงานเพื่อการ
  เปลี่่ยนแปลงเชิงบวก
 • Workshop # 7 : ออกแบบแผนงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
 • Workshop # 8 : การนำเสนอแผนการพัฒนาทีมงาน

 

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม